Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

USS Mississippi lớp Virginia


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_04_13/USS_Mississippi_tau_ngam_hat_nhan_tan_cong_lop_Virginia_Hai_quan_My.jpg

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/xuanhien/2012_04_14/virginia_class_l2.jpg
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét