Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Trị gia cách ngôn

治家格言

唐韩愈(字退之)

大丈夫成家容易,
士君子立志不难。
退一步自然幽雅,
让三分何等清闲。
忍几句无忧自在,
耐一时快乐神仙。
吃菜根淡中有味,
守王法梦里无惊。
有人问我尘世事,
摆手摇头说不知。
宁可采深山之茶,
莫去饮花街之酒。
须就近有道之士,
早谢却无情之友。
贫莫愁兮富莫夸,
哪见贫长富久家。

Trị gia cách ngôn

Đường - Hàn Dũ ( tự Thoái Chi )

Đại trượng phu thành gia dung dị,
Sĩ quân tử lập chí bất nan.
Thoái nhất bộ tự nhiên u nhã,
Nhượng tam phân hà đẳng thanh nhàn.
Nhẫn kỷ cú vô ưu tự tại,
Nại nhất thời khoái lạc thần tiên.
Ngật thái căn đạm trung hữu vị,
Thủ vương pháp mộng lý vô kinh.
Hữu nhân vấn ngã trần thế sự,
Bài thủ dao đầu thuyết bất tri.
Ninh khả thái thâm sơn chi trà,
Mạc khứ ẩm hoa nhai chi tửu.
Tu tựu cận hữu đạo chi sĩ,
Tảo tạ khước vô tình chi hữu.
Bần mạc sầu hề phú mạc khoa.
Nả kiến bần trường phú cửu gia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét