Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Đức Phật không hề ăn chay


Chúng ta xem trong Tăng Chi Bộ Kinh (Pháp 7 chi, chương VIII, 9, Thông điệp): 
“Này Upàli, những pháp nào mà thầy biết: “những pháp này không đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp bàn” _ Này Upàli, thầy cần phải nhất hướng thọ trì, đây không phải là pháp, đây không phải là luật, đây không phải lời dạy của Thế Tôn. Và này Upàli, những pháp này thầy cần nên biết: “những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp bàn”_ Này Upàli, thầy phải nhất hướng thọ trì, đây là pháp, đây là luật, đây llà lời dạy của bậc Đạo sư.”

Đồng nghĩa với Niết bàn giới, này các Tỷ kheo, là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si. Cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc." 

Như vậy Bậc Đạo Sư chỉ dạy pháp nào mà những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Níp bàn mà thôi

Lại thêm để phân biệt những giáo lý nào là Phật Pháp những giáo lý nào khôg phải là Phật Pháp trong kinh luật Đức Phật có dạy cho Đại Đức Upali và ba Gotami 8 điều như sau :
1/Giáo Pháp nào hành theo dứt được tình dục.
2/Thoát khỏi thống khổ
3/Xa Lìa phiền não
4/Trở nên thiểu dục
5/Thành người tri túc
6/Đực Thanh Tịnh
7/Có sự tinh-tấn
8/Thành người dị dưỡng(dễ nuôi có chi ăn nấy, ăn gì cũng được không cố chấp)


NHư vậy với ý trên người mà mê ăn, kén chọn ăn dù với bất kì lý do gì thì cũng đều là ngoại đạo.

Lại thêm trong Tứ Thanh Tịnh GIới có đoạn quán tưởng về vật thực như sau:

Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam pindapato tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno.
Vật thực này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không.

NHư vậy với đoạn trên chúng ta thấy rõ . Người tu hành nhất định không được kén chọn vật thực , phải xem 
nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không
Nếu rằng nói người tu Phật ăn mặn hay ăn chay cũng đều sai , đều là ngoại đạo. Vì người tu Phật không chấp vào cái ăn.Không màn đến cái ăn dù nó là cái gì . Ăn để sống chớ không phải sống để ăn .

Theo ông John Kahila thì 
Theo như ghi chép trong kinh tạng Pali, Ðức Phật không cấm sử dụng thịt, kể cả các vị tăng ni nữa. Thực vậy, Ngài đã dứt khoát bác bỏ lời đề nghị của Devadatta (Ðề-bà-đạt-đa) bắt buộc chư tăng ni phải "ăn chay trường". Nơi các xã hội thuộc hệ phái Phật Giáo Nam Tông hiện nay, một vị tỳ kheo nào bám víu lấy việc ăn chay để gây uy tín nơi người khác là mình có tinh thần siêu nhiên vượt trội hơn người khác thì xem như vi phạm giới luật tu sĩ.

Mặt khác, Ðức Phật đã nghiêm cấm thẳng thừng việc sử dụng các loại thịt của bất kỳ con vật nào đã được mắt thấy, tai nghe và không nghi ngờ gì con vật đó được giết mổ rõ ràng là để thiết đãi các vị tăng ni ( Kinh Jivaka, Trung Bộ 55). Giới luật này chỉ áp dụng cho các vị tăng ni mà thôi, nhưng cũng được xem như là một hướng dẫn hợp lý cho các cư sĩ sùng đạo.


Đoạn này ý ông John Kahila thì ăn chay bây giờ chủ yếu là tạo dáng tu mà thôi . NHưng khi chúng ta đi chợ mua thịt thì ở đây người bán hàng thịt giết thịt vì ai ? Vì lợi nhuận không phải vì đối tượng là người đi chợ. Do vậy thịt ta mua hoàn toàn theo Tam Tịnh Nhục.
Người ta nói : anh không ăn sao người khác giết.
Đáp: người Phật Tử có bao giờ sát sinh mà chúng sinh vẫn bị giết.Anh ra đường là tham gia vào tăng tỷ lệ tai nạn giao thông , số ngừoi chết tàn khốc hơn nhiều so với cuộc chiến tranh Việt - Mỹ . Vậy anh đừng bao giờ ra đường nữa được không?Anh nên nhớ chúng ta sống trên thế gian này đều phải có dính liếu đến nhau, nhưng dính như thế nào. Dính vì tham sát, tham sân , tham si . Hay dính vì chúng ta là phương tiện của quả dị thục xuất hiện . Ở đây người PT tu hành tinh tấn chớ nên câu nệ , lo sợ chuyện vô ích. Quan trọng là tâm thế nào , nếu tâm có tác ý sát tức có vấn đề , còn tác ý ăn, tác ý đi xe , hoàn toàn không vấn đề về sát .
Do vậy ở đây sự bị giết hoàn toàn không liên quan đến người Phật Tử giữ giới cả .

Người hỏi Kinh Lăng Già (Lankavatara Sutra) có nói rõ là không nên ăn thịt mà?
Trích dẫn:
ĐẠI HUỆ THỈNH HỎI TỘI PHƯỚC ĂN THỊT VÀ CHẲNG ĂN THỊT
Bồ-tát Đại Huệ dùng kệ hỏi Phật:
Chư Bồ-tát kia thảy Chí cầu Phật đạo ấy
Rượu thịt cùng với hành Ăn uống là thế nào?
Cúi mong Vô thượng tôn Thương xót vì diễn nói.
Kẻ ngu chỗ tham đắm Nhơ hôi không tốt đẹp
Chỗ ưa thịt cọp sói Làm sao mà nên ăn?
Kẻ ăn sanh các lỗi Chẳng ăn là phước lành
Cúi xin vì con nói Tội phước ăn chẳng ăn.

Đáp: Kinh Lăng Già- Lankavatara Sutra, mặc dù đã ghi lại những lời dạy của Ðức Phật tại đảo Lanka (Sri Lanka), chủ yếu là một tác phẩm thuộc giai đoạn phát triển trường phái Bắc Tông sau này. Theo giáo sư H. Nakamura ("Indian Buddhism", 1987), có nhiều phiên bản của bộ kinh này, và nội dung các phiên bản có phần khác nhau. Ða số các học giả đều kết luận rằng có lẽ kinh này được biên soạn vào những năm 350-400 Tây lịch. Thêm vào đó, theo nhà thiền sư nổi tiếng của Thiền tông Nhật bản, ông D.T. Suzuki (trong cuốn "The Lankavatara Sutra - A Mahayana Text", 1931). Ông cũng đồng ý rằng bộ kinh này không phải là những lời do chính Ðức Phật nói ra, nhưng được biên soạn về sau bởi các tác giả vô danh, dựa theo triết lý Bắc Tông
Hỏi: Kinh Đại Bát Niết Bàn Đại Thừa nói Đức Phật ăn nấm Chiên Bàn mà .
Đáp:Kinh Đại Thừa xác nhận nấm Chiên Bàn là nấm quý . Nếu thật sự là nấm Chiên Bàn thì sao Đức Phật không cho người thợ rừng Châu-Na (Cuyn-Da) và các thầy Tỷ Kheo ăn ? Hay là nấm có độc mà Phật dạy không cho ăn ? Nếu nấm ấy có độc thì sao lại xem là nấm quý ? Sao Châu-Na lại dâng cho Phật ?
Lại Thêm Devadatta đề ra luật ăn chay và Đức Phật đã bác bỏ . Nếu Phật bác bỏ mà Phật vẫn ăn chay thì lý gì?
Lại thêm : Nếu Đức Phật ăn mặn thì sao lại dạy Đức Phật có dạy cho Đại Đức Upali và ba Gotami 8 điều để phân biệt những giáo lý nào là Phật Pháp những giáo lý nào khôg phải là Phật Pháp . Trong đó có điều thứ 8 là Thành người dị dưỡng(dễ nuôi có chi ăn nấy, ăn gì cũng được không cố chấp)

Và trong Tứ Thanh Tịnh Giới lại một điều trùng hợp nữa Đức Phật dạy không chấp chay mặn :
Yathà paccayam pavattamànam dhàtu mattamevetam yadidam pindapato tadupabhunjako ca puggalo dhàtumattako nissatto nijjìvo sunno.
Vật thực này thật là một nguyên chất, tạo thành ra tùy theo món vật dụng, dầu cho ta là người dùng nó, nó cũng chỉ là một nguyên chất, không có sanh mạng, không phải là chúng sanh, có trạng thái không không 
Hơn nữa trong 250 giới tỷ khưu Bắc Tông không tìm đâu ra giới ăn chay .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét