Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN
QUỐC ĐẠO VIỆT NAM
TRUNG ƯƠNG QUỐC ĐẠO
VIỆT LỊCH 4854

HIẾN ĐẠO GIÁO QUYỀNMÙA XUÂN NĂM ẤT MÃO – 1975TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN
ĐẠI ĐỒNG QUY TIÊN GIÁO
                                      QUỐC  ĐẠO  VIỆT  NAM
TRUNG ƯƠNG QUỐC ĐẠO
VIỆT LỊCH 4854
š  [ 

HIẾN ĐẠO  Ban hành độ chúng sanh
GIÁO QUYỀN  quy luật chiếu thi hành
Huyền cơ máy Tạo đồng sanh hóa
Vạn vật Sinh Tồn Đức Tu hành


LỜI MINH ĐỊNH

Hiện nay, Nhân Loại Thế Giới đang sống trong thời kỳ HẠ NGUYÊN MẠT THẾ trước nguy cơ băng hoại Đạo Lý, sùng thượng Khoa học vật chất, nguyên tử giết người…
Đạo TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN được Đấng TỔ GIÁO HẠO NHIÊN THƯỢNG ĐẾ CHỦ TỂ CÀN KHÔN TẠO HÓA SINH TỒN cho hoằng khai trở lại, không chỉ hạn hẹp Phục hưng Nền QUỐC ĐẠO Truyền thống Quốc quang Phong hóa của giống nòi HỒNG LẠC, mà còn chuyển hóa tích cực mọi Dân Tộc trên Hòan Cầu này, bảo tồn sự Sinh Tồn cái ĐẠO LÀM NGƯỜI, để dựng lại cuộc sống của thời THƯỢNG NGUYÊN THÁNH ĐỨC và đặt lại Kỷ cương giềng mối của mỗi Dân Tộc.


TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN
ĐẠI ĐỒNG QUY TIÊN GIÁO
QUỐC  ĐẠO  VIỆT  NAM
TRUNG ƯƠNG QUỐC ĐẠO
VIỆT LỊCH 4854
š  [ 

HIẾN ĐẠO GIÁO QUYỀN

Được soạn thảo bởi:
 * Đấng Cha Lành TỔ GIÁO HẠO NHIÊN THƯỢNG ĐẾ                              Chủ Tể Càn Khôn Tạo Hóa Sinh Tồn
 *  Đấng Mẹ Hiền ĐỊA MẪU THÁI LÃO THIÊN TÔN.
 *  Đức THƯỢNG ĐẠI THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG                          .Chưởng Quản Hộ Pháp
     Trí huệ Chưởng Bút Pháp Thái Kỳ Duyên chấp bút cùng các Đấng Chư Linh :
 *  Đức VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU, khai huệ cho Đức Chưởng Đạo Đỗ Quang Tế
 *  Đức VĂN THÁNH NGUYỄN DU TIÊN ÔNG,  khai huệ  cho Tổng Đạo Vụ Trưởng Bút ký, Thượng Đạo Sư ĐỖ HOẰNG,
 *  Đức ĐẠI THÁNH TẢ QUÂN LÊ VĂN DUYỆT,  khai huệ  cho Tổng Đạo Vụ Trưởng Viện Tu Thư Giáo Lý , Thượng Đạo Sư
 Nguyễn Văn Thi.
*  Đức LIỄU HẠNH THÁNH MẪU,  khai huệ cho Tổng Đạo Vụ Trưởng Lễ Sĩ , Thượng Đạo Sư Nguyễn Thị Huệ
 *  Đức ĐẠI THÁNH THIÊN SỨ ĐINH CÔNG TRÁNG, khai Huệ cho Đạo Sư Trần Cạnh .


CHƯƠNG THỨ NHẤT
NGUYÊN BẢN KHAI ĐẠO

ĐIỀU THỨ NHẤT :
Nền Đạo Thống Chân Truyền Uyên Nguyên Chân Lý TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN được khai mở bởi một số Nhân Thần Hiền Sĩ hằng khắc khoải , lo âu trước sự suy sụp của Nền Đức Lý TỔ TIÊN, có thể đưa đến đại họa chung cho Nhân loại nên đã khẩn thiết Thỉnh nguyện Hồn Thiêng Sông Núi và đã được sự cảm ứng linh thiêng nhiệm mầu của Đấng HẠO NHIÊN THƯỢNG ĐẾ CHỦ TỂ CÀN KHÔN TẠO HÓA SINH TỒN, Thượng Phụ Quốc Dân HÙNG VƯƠNG TỔ VIỆT cùng các Đấng Chư Linh PHẬT, TIÊN, THÁNH, THẦN giáng Cơ khai Đạo, Cứu thế Độ đời giữa thời Hạ Mạt qua Hệ thống Tổ Chức được trình bày ở những Chương, Điều sau đây:

CHƯƠNG THỨ HAI
DANH HIỆU – TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH


ĐIỀU THỨ HAI :
 Nền Đạo Thống Chân Truyền Uyên Nguyên Chân Lý được hoằng khai tại Quốc Gia Việt Nam dựa trên tinh thần Nhân bản truyền thống của Dân tộc, truyền lưu từ thế hệ này đến thế hệ khác với Danh hiệu là TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN.

ĐIỀU THỨ BA :
A/ TÔN CHỈ: Nền Đạo Thống chân truyền uyên nguyên chân lý TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠI SINH TỒN được khai mở tại Quốc gia Việt Nam với TÔN CHỈ cao cả cứu nhân độ thế - Quy toàn vạn giáo về nhất lý bổn nguyên.
B/ MỤC ĐÍCH: Phục hưng nền Quốc Đạo Thống Chân Truyền Tổ Tiên Hồng Lạc Việt Nam làm trụ cột hướng dẫn nhân sinh tu học tìm rõ nguồn gốc khởi sanh cho tròn đạo Quốc Hồn Quốc Túy Quốc Phong Quốc Thể Quốc Quyền, phát huy tư tưởng văn hóa đạo đức nhân luân, duy trì nền móng luân thường thuần phong mỹ tục, bảo tồn chủ quyền đất nước, chỉnh phong nhân cách, bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ công lý, bảo lưu bản sắc dân tộc Việt.
Nền Đạo Thống Chân Truyền Uyên Nguyên Chân Lý TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN được phục hưng với mục đích Quy Nguyên


Nền Đạo Lý Chân Truyền Tổ Tiên Nguyên Lý, giữ gìn truyền thống Quốc Phong, Quốc Duệ, Quốc Hồn, Quốc Túy, Quốc Thánh, Quốc Thần, phát huy Tư tưởng , Văn hóa, Đạo đức, duy trì nền móng Nhân luân , bảo tồn Quốc thể, bảo vệ Công lý và đời sống Chủ quyền của Dân tộc Việt Nam và các Dân tộc khác trên Thế Giới.


CHƯƠNG THỨ BA
THÁNH ĐỊA – TỔ ĐÌNH TRUNG ƯƠNG


ĐIỀU THỨ TƯ :
Nền Đạo Thống Chân Truyền Uyên Nguyên Chân Lý TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN- Quốc Đạo Việt Nam ý thức rằng ĐỀN THỜ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG tại Phú Thọ -Bắc Việt là Thánh Địa khai Quốc và lập Đạo.
Phật Thần Tiên Thánh Địa Cao Nguyên Lâm Viên Đà Lạt , TỔ ĐÌNH TRUNG ƯƠNG  số 2 Đường Cường Để ,Đà Lạt (nay là số 2 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Thành Phố Đà Lạt , Tỉnh Lâm Đồng) là nơi phục hưng  Nền Quốc Đạo .


CHƯƠNG THỨ TƯ
SỰ TÔN THỜ - THẦN TƯỢNG – ĐẠO KỲ

ĐIỀU THỨ NĂM :
 Nền Đạo Thống Chân Truyền Uyên Nguyên Chân Lý TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN - Quốc Đạo Việt Nam , Tôn Thờ Ba Ngôi CHỦ ĐẠO :
1/ Ngôi một thờ ĐẤNG TỔ TIÊN NGUYÊN THỦY , CHỦ ĐẠO NHÂN LOẠI, là nguyên lý tối sơ, cội nguồn khởi thủy khai nguyên, tạo hóa sinh thành loài người và vạn vật trên hoàn vũ, hoằng khai THIÊN THẾ GIỚI ĐẠO.
2/ Ngôi hai thờ TỔ TIÊN QUỐC TỔ, CHỦ ĐẠO DÂN TỘCQUỐC ĐẠO. Đức Quốc Tổ là Ngôi Chủ Đạo tượng trưng cho Hồn Nước tinh anh, Hồn thiêng sông núi oai linh kết thành, đúc nên Nền Quốc Đạo theo Quốc Thống Gia Bảo, giòng họ lưu truyền, bách tánh đồng nguyên.
3/ Ngôi ba thờ  LIỆT VỊ TIỀN NHÂN, NỘI NGOẠI TỨ THÂN , CỬU HUYỀN THẤT TỔ , CHỦ ĐẠO GIA ĐÌNH,  Ngôi trực tiếp dưỡng sanh trong bổn tộc gia đình gọi là GIA ĐẠO


ĐIỀU THỨ SÁU :
Mỗi Bửu Điện Thờ được Tôn thiết 3 cấp, mỗi cấp Thượng Tôn một Ngôi THẦN TƯỢNG đề các Tiêu Ngữ như sau:
1.     TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN (Thiên Thế Giới Đạo).
2.      HÙNG VƯƠNG TỔ PHỤ VIỆT NAM - Chư PHẬT, Chư TIÊN, Chư THÁNH, Chư THẦN (Quốc Đạo).
3.LIỆT VỊ TIỀN NHÂN -  NỘI NGOẠI TỨ THÂN - CỬU HUYỀN THẤT TỔ (Gia Đạo).

ĐIỀU THỨ BẢY :
Để nói lên Linh Hồn CHỦ ĐẠO và ĐỊNH LUẬT SINH TỒN của Vũ Trụ, nền Đạo Thống Chân Truyền Uyên Nguyên Chân Lý TỔ TIÊN CHÍNH GIÁO ĐẠI ĐẠO SINH TỒN có 2 Đạo Kỳ :
               THẾ GIỚI ĐẠO KỲ  và   QUỐC ĐẠO KỲ VIỆT NAM


1/ THẾ GIỚI ĐẠO KỲ:
   Được phân làm 3 phần đều nhau: Thượng, Trung, Hạ.
                  - Phần Thượng: Gồm có 3 màu Xanh, Vàng, Đỏ                       tượng trưng Thiên, Địa, Nhân.    
- Phần Trung:       Nền Vàng ,  mặt trước có Tiên Thiên Bát Quái , mặt sau có Hậu Thiên Bát Quái. Chính giữa có Ngôi Thái Cực phân Lưỡng Nghi tượng trưng Âm – Dương, Nguyên Lý Duyên Khởi Khai Hóa.
- Phần Hạ:            Được phân ra 5 màu đều nhau: Xanh, Đỏ Vàng, Trắng, Đen tượng trưng cho Ngũ hành tương sanh nuôi dưỡng.

           Kích thước: Chiều ngang bằng 1/3 chiều dài.


2/ QUỐC ĐẠO KỲ VIỆT NAM:    
 Màu Hồng mang hình LONG VÂN 1 con Rồng Vàng ẩn
mình trong 9 vầng mây bạc, trong đó có 1 vầng hiển thể 1
Tiên nữ tượng trưng cho dòng dõi RỒNG TIÊN.
Kích thước:
Hình chữ nhật, chiều dài bằng hai chiều rộng
(xem mẫu vẽ)
Kích thước: Hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét