Chuẩn bị Thượng Phướn

Lễ Thượng PhướnBa vị chức sắc chứng đàn lễ Thượng phướn:
1/. Anh lớn Phối sư - Huệ Thông- Trương Minh Lập Chưởng quản nội viện Hội Thánh Bạch Y .
2/. Chị lớn Phối sư - Ngọc Châu Hương - Triệu Mỹ Châu - Trưởng ban Phước Y Viện Hội Thánh.
3/. Giáo Hữu - Ngọc Sinh Thanh - Cao Ngọc Sinh - Chánh hội trưởng Thánh Tịnh Bửu Ngọc./.
Tiến hành lễ Thượng Phướn

Bộ phận Hiệp Thiên Đài Hội Thánh Bạch Y (tính từ trái qua phải, hàng thứ nhất, rồi đến hàng thứ 2) gồm các vị:
1/. Anh lớn Tứ Bửu Huệ Thành - Nguyễn văn Khôn.
3/. Anh lớn Tứ Bửu Ngô Tân Thanh - Ngô Văn Tân.
2/. Anh lớn Tứ Bửu Thiện Định - Nguyễn Thành Long.
4/. Lục đàn Thiện Công - Nguyễn Thành Công.
5/. LLục đàn Thiện công - Nguyễn Thành Công.
6/. Lục đàn Thiện Sỹ - Nguyễn Văn Sỹ.
7/. Lục đàn Thiện Sinh - Phan Văn Sinh.
8/. Lục đàn Thiện Tuấn - Võ Văn Tuấn.
9/. Lục Đàn Huệ Định - Nguyễn Minh Định.

Quí vị chức sắc từ Giáo sư đến Chơn đạo ( Lễ sanh) đang đọc kinh Thượng phướn ngày Đại lễ.

Quí chức sắc Nam phái đang đọc kinh Thượng phướn ngày Đại lễ./.

Quí vị chức sắc Nữ phái đang đọc kinh Thượng phướn ngày Đại lễ./.

Lễ Thượng phướn đã xong, tất cả quị cị chức sắc, chức việc, tín đồ đang bước vào Chánh điện để làm lễ Thầy./.Bài viết có sử dụng hình ảnh của quý hiền huynh Hiếu Mạnh (Tòa Thánh Ngọc Kinh)